Good Morning Electronic Information Co., Ltd.
ADDR. : 3F, NO. 328,CHU-KWANG RD., TAIPEI, TAIWAN, R.O.C.
TEL: 886-2-2304 4840
  FAX: 886-2-2304 9203
  E-maul:gmei@ gmei.com.tw